Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2018. május 25.

Bevezetés

 

Jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF), határozza meg a Z & E Bt. (továbbiakban: Szervező) által szervezett „International Basketball Camp Szolnok” szolnoki nemzetközi nyári kosárlabda tábor (továbbiakban: Tábor) a jelentkezők és látogatók (együttesen a továbbiakban: Résztvevő) Táborban való részvételének általános feltételeit, valamint a Szervező és a Résztvevők között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi az 1. számú Házirend és a 2. számú Adatkezelési szabályzat, amelyek a basketballcampszolnok.hu weboldalon (továbbiakban: honlapon) érhetők el. A mellékletek tartalmazzák a honlapon lévő szolgáltatások használatának a feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtanak. A látogató a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint a Házirend továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Táborban elérhető szolgáltatások árát tartalmazzák – és az Adatvédelmi Szabályzat a honlapon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint a Tábor helyszínén tájékozódhatnak felőle.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Szervező, mind a Résztvevők a Jelentkezés kitöltésével és beküldésével (a továbbiakban: jelentkezés) időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadnak el.

 

1. A Szervező Adatai

 

1.1. Cégnév: Z & E Bt.

1.2. Bejegyezve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

1.3. Székhelye: 5000 Szolnok, Dózsa György út 11.

1.4.Cégjegyzékszám: 16-06-008757

1.5. Adószáma: 21797370-1-16

2. Fogalom meghatározások

 

2.1. Szervező: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2.2. Tábor: a Szervező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi program, azaz adott időszakban és területen biztosított sport és szabadidős programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

2.3.Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szervező vagy egyéb Szerződéses partnerei a Tábor keretében hozzáférhetővé tesznek.

2.4.Elektronikus jelentkezés: a sikeres jelentkezést követően, a megadott e-mail címre, elektronikus formában kiküldött visszaigazolás, amely tartalmazza a jelentkezéssel kapcsolatos információkat és amely feljogosítja a jelentkezőt a regisztrációt követően a Táborban való részvételre.

2.5. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.

2.6.Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Szervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély vagy szervezet.

 

3. Az ÁSZF személyi, területi és időbeli hatálya

3.1.  Jelen ÁSZF előírásai egyaránt kiterjednek a Szervezőre és a Résztvevőre a Tábor teljes területén.

3.2.  Az ÁSZF hatálya a jelentkezéstől a Tábor befejezéséig tartó időtartamra, illetőleg az ezen időtartam alatt keletkező jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

3.3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Résztvevőket teljes körűen tájékoztatja, a basketballcampszolnok.hu weboldalon történő közzététel útján. Mindezen túl a mindenkor hatályos ÁSZF a regisztrációs pontoknál, jól látható helyen is kifüggesztésre kerül.

4.4. A Szervező jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításokat a Szervező a honlapon köteles feltüntetni. Az ÁSZF módosítása annak közzétételétől hatályos.

5.5.  A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

4.Tábor

4.1. A Tábor programszervezési jogai teljes egészében a Szervező tulajdonát képezik.

4.2. A Szervező, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani.

4.3. A Szervező köteles a Tábor aktuális programtervét minden esetben a honlapon illetve az Basketball Camp Szolnok facebook oldalán is feltüntetni.

4.4. A Szervező köteles az érvényes jelentkezéssel rendelkező Résztvevőknek lehetőséget biztosítani a Táborba történő regisztrációra és a Tábor területén tartózkodásra, amennyiben a Résztvevő eleget tesz a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek, és jogait az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

5. Jelentkezés

5.1. A Táborra történő regisztrációra kizárólag a Szervezővel egyeztetett és a megadott elérhetőségeken egyeztetett megtörtént jelentkezés jogosítanak. A Táborra lehetőség van on-line és hagyományos módon is jelentkezni a Jelentkezési lap és a Felelősségi nyilatkozat kitöltésével.

5.2. Mind az elektronikus és hagyományos jelentkezés esetén a szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF és mellékleteinek elfogadását és a sikeres beküldést követően a Szervező e-mailben küld egy elektronikus visszaigazolást a Jelentkező által megadott email-címre. A Szervező a Jelentkező adatait megőrzi, és ezen adatok a Szervező adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a Jelentkezéssel.

5.3. A regisztráció a Tábor helyszínén történik a részvételi díj megfizetésének ellenében, csak készpénzben, és kizárólag online, vagy hagyományos az 5.1-es pontban meghatározott jelentkezést követően.

5.5. A jelentkezés a regisztráció megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül visszavonható. Ezt követően a Regisztrálót az elállás joga nem illeti meg.

5.7. A Regisztráló a díj megfizetésének pillanatában a szolgáltatások ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető szolgáltatásokról előzetes tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a részvételi díjat a szervező a vásárlás után nem köteles sem visszaváltani, sem arányosan csökkenteni.

5.8. A szervező a részvételi díj árváltoztatásának jogát fenntartja. A részvételi díjak esetében, mindig a honlapon közzétett árlista az irányadó.

6. Táborban való részvétel

6.1 Belépés

6.1.1. A Táborba kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek és közeli hozzátartozójuk jogosultak belépni és tartózkodni.

6.1.2. Belépéskor a Résztvevő aláveti magát az Tábor vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.1.3. A Szervezőnek jogában áll a regisztrációs folyamat során a Résztvevők és a Jogosulatlan résztvevő képmását, adatait rögzíteni és azokat a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ez irányú megkeresése esetén részükre átadni.

6.1.4. A Szervező a Tábor biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Tábor területére bevihető tárgyakat, eszközöket a Tábor Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során, a helyszínen korlátozza.

6.2. Kép-és hangfelvétel készítése, felhasználása

6.2.1. A Tábor területén a Résztvevőnek lehetősége van fotók illetve videó felvétel készítésére, ha a felvételeket magáncélra kívánja felhasználni.

6.2.2. A Tábor ideje alatt a Szervező által vagy Szervező megbízásából /jóváhagyásával készült fotók és videók az esemény jó hangulatának megörökítését szolgálják. Minden Résztvevő, aki belép a Fesztivál területére, a regisztrációval hozzájárul a Tábor videó- és képfelvételeiben történő megjelenéshez.

6.2.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az előadásokról hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, Sajtómunkatársak, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Részvevő az előadásokon történő részvételével kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

6.2.4. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, akkor a kifejezett engedélye nélkül megjeleníthető és nevesíthető a honlapon, továbbá az online és offline médiában.

6.3. A Tábor egyedi helyszínének védelme érdekében felmerülő elvárások

6.3.1. A Fesztivál területén a Résztvevőnek felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő bármilyen jellegű kár súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozót a Szervező a Táborban való részvételtől történő eltiltáson felül a kár megtérítésére kötelezheti és az okozott kár mértékének függvényében azonnali jogi lépéseket kezdeményezhet.

6.4. Biztonsági szolgálat, elsősegély nyújtása

6.4.1. A  Szervező a Résztvevők biztonságának és egészségének védelmében szakképzett edzőket és felügyelő pedagógusokat, továbbá elsősegélyt nyújtó szakembereket biztosít. Minden Résztvevő köteles, ezen személyekkel együttműködni.

6.5. A parkolás rendje

6.5.1. A Tábor területére a Szervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani és tartósan ott tartózkodni tilos.

A Résztvevők számára parkolás a Városi Önkormányzat által fenntartott, parkolókban lehetséges.

6.6. Háziállatokra vonatkozó előírások

6.6.1. A Tábor területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Résztvevők és Harmadik személyek életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak Résztvevőnek minősülő gazdájuk által.

6.6.2. A házi kedvenceket a Tábor területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását.

6.7. Gazdasági tevékenység a Tábor területén

6.7.1. A Tábor területén gazdasági tevékenység (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása, jegyértékesítés, stb.) csak a Szervező előzetes írásos engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli üzletszerű tevékenységet végzőket, a Szervező jogosult azonnali hatállyal kitiltani a Tábor területéről, és az engedély nélküli tevékenység folytatásából eredő kárigényeit jogi úton érvényesíti.

6.7.2. A Tábor területén tilos az ittas, valamint azon személyek alkoholos itallal történő kiszolgálása, akik még nem töltötték be a 18. életévüket.

6.7.3. A Tábor területén tilos olyan gazdasági tevékenységet végezni, amely jogszabályba ütközik vagy közérdekeket sért.

6.7.4. A Rendezvények területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

7. Felelősségi kérdések

 

7.1 A Résztvevő teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a Tábor területén, annak teljes időtartama alatt az általa vagy házi kedvence által okozott károkért, a Szervező, a Szerződéses partnerek, a további Résztvevők és Harmadik személyek tekintetében.

7.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő, házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Szervező bármely Szerződéses partnerének vagy Résztvevőjének.

7.3. A Táboron kívül, az oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a felelősségi körébe, mivel a Szervező kizárólag a szolgáltatások helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

7.4. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Résztvevő kizárólag saját felelősségére használhatja, veheti igénybe. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget Közreműködők és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

7.5. A Résztvevő kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a jelentkezés keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges.

7.6. A Tábor területére be nem vihető házi kedvencek és eszközök elhelyezéséről a Szervezőnek nem áll módjában gondoskodni, azokat őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja.

7.7. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár Harmadik személy vagy a Résztvevő szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szervező a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

7.8. A Szervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan, a Tábor területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amelynél nem a Szervező szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható meg.

 

8. SZANKCIÓK

 

8.1. A Szervező jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani azon szolgáltatások tekintetében, melyre a Résztvevő regisztrációval és a részvételi díj megfizetésével jelezte részvételi szándékát, amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF bármely pontját megszegi.

8.2. A Szervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Résztvevővel szemben meghatározott időtartamra szóló részleges vagy teljes körű eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szervező jogosult az táborban való részvétel jogát egyedi feltételekhez kötni.

 

9. Vis maior

9.1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz,blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar,súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Résztvevő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Tábor egészére, mind pedig egy adott programjára vagy Szolgáltatására.

10. Egyéb Rendelkezések

10.1. A Fesztiválon megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szervező illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Résztvevők és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, másolhatják, vagy terjeszthetik, továbbá nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

 

10.2. A Résztvevők által a Táborral kapcsolatban, illetve azok a programok során a Szervezővel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szervező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

10.3 A Szervező minden, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szervező korlátozás nélkül jogosult a Résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Záró rendelkezések

Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Szerződéses partnerek együttműködésében, e Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a Szervező, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Szervező a Résztvevők számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a Szervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program vagy Szolgáltatás biztosítására.

A jelen ÁSZF által nem rendezett kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a jelen ÁSZF illetve a Tábor kapcsán a Résztvevő és a Szervező között felmerült vita esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitájukat békés, megegyezéses úton kísérlik meg rendezni.

Pin It on Pinterest