International Basketball Camp Szolnok

Adatvédelmi  Tájékoztató

 

A Z & E Bt. (Adatkezelő) által nyújtott szolgáltatásokhoz (Szolgáltatás) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (Szabályok) megfelelően végzi személyes és egyéb adatok kezelését és védelmét.

A jelen Szabályok célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Z & E Bt. (5000 Szolnok, Dózsa György út 11., Cg.; nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; adószám:) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

  1. Az adatkezelés elvei

1.1. A Szabályok alkalmazása során érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján

azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

1.2. A Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok

kezelője az Adatkezelő.

 

1.3. A Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az

elérhető Szolgáltatások ténylegesen igénybe vehetőek legyenek, az igénybevevő által

megadott adatok (név, lakcím, telefonszám, email, születési év) egymáshoz rendelése által.

 

1.4. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a

regisztrálók által választott szolgáltatás céljából, az általuk adott hozzájárulásnak

megfelelően, annak keretei között használja fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában

megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott

hozzájárulása, amelyet az érintettek a regisztrációs feltételek elfogadásával adnak meg.

 

1.5. Az adatok tárolása magyarországi szervereken történik, harmadik országban lévő

adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra. Tevékenysége során az

Adatkezelő technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok

kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok

érvényre juttatásáról.

 

1.6. Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb

hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől,

megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől,

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot.

 

1.7. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen

Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói

ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi

rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat

tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

 

1.8. Az Adatkezelő a tevékenysége során az adatkezeléssel összefüggésben nyújtott

szolgáltatással kapcsolatban kiküldött üzenetekben jogosult az ügyfelek részére –

hozzájárulásuk alapján – rövid, tájékoztató jellegű, vagy marketing célú üzeneteket is

elhelyezni. Amennyiben az érintett a szolgáltatással összefüggésben megkapott üzenetekben

foglalt marketingtartalom részére való továbbításával szemben tiltakozását bármikor írásos

formában, azonosíthatóan eljuttatja az Adatkezelőhöz, az Adatkezelő ezen tiltakozó érintett

részére a tiltakozás kézhezvételét követően nem jogosult a Szolgáltatás nyújtásával

összefüggésben küldött üzenetekben marketingtartalmat elhelyezni. Kizárólag

marketingtartalmú üzeneteket az Adatkezelő csak az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása

esetén jogosult az érintett részére elküldeni.

 

1.9. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintettek az Adatkezelőnek megküldött írásos

üzenettel bármikor kezdeményezhetik az általa végzett adatkezeléshez megadott

hozzájárulásuk visszavonását, illetőleg hozzájárulásukat egyes adatokra vagy adatkezelési

műveletekre korlátozhatják. Jogosultak továbbá a személyes adataik kezelése ellen az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő felhívja ugyanakkor az

ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a Szolgáltatás nyújtásához szükséges minimális adatok

törléséért folyamodnak, úgy nem áll módjában a Szolgáltatást ezen ügyfelek részére a

továbbiakban nyújtani. Ebben az esetben az Adatkezelő jogosult az ilyen ügyféllel létrejött

jogviszonyt egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani.

 

1.10. Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy az ügyfelektől gyűjtött, az adatbázis

összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat

adatvédelmi politikájának és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

nyilvánosságra hozza, valamint harmadik személyek számára azokat továbbítsa.

 

2./ Megfelelés a jogszabályoknak

2.1. Az Adatkezelő az ügyfelek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar

jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

 

2.2. Az Adatkezelő adatvédelmi politikája megfelel az alkalmazandó hatályos magyar

jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

(i) a jelen Szabályokban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával;

(ii) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban,

  1. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvénynek;

(iii) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvénynek.

(iiii) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletnek.

 

2.3. Az Adatkezelő fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy adatvédelmi

politikáját és egyben jelen Szabályok tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a Szolgáltatás változása esetén annak megfelelően,

egyoldalúan módosítsa. Az adatvédelmi politika bármilyen változásáról az Adatkezelő az

ügyfeleket a változással egyidejűleg értesíti a basketballcampszolnok.hu honlapon.

 

3./ Regisztráció

 

3.1. A Szolgáltatások igénybe vétele érdekében az Adatkezelő megkéri az ügyfeleit, hogy

regisztrálják magukat az Adatkezelőnél (szerződéskötés). A regisztráció során az ügyfeleknek

legalább a következő személyes adatokat kell közölniük: név, lakcím, telefonszám, születési dátum, email cím.

 

3.2. A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő semmilyen esetben sem

továbbítja, teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsolja össze más

adatkezeléssel az érintett kifejezett beleegyezése nélkül. Az Adatkezelő ugyanakkor

tájékoztatja az érintetteket, hogy a Szolgáltatás teljesítése érdekében az adatok továbbítása,

adatkezelések összekapcsolása szükségessé válhat (például számlázás és könyvelés esetén) előre meghatározott személyek részére.

 

3.3. Az adattovábbítás, adatkezelés összekapcsolása során az Adatkezelő az adatbiztonság

teljes körű figyelembe vétele mellett jár el, és meggyőződik arról, hogy azon személyek, akik

számára az adattovábbítás történik, az adatokat megfelelő biztonsági feltételek mellett

kezelik.

 

3.4. Az Adatkezelő a jelen Szabályok mellékletében felsorolt személyek részére is csak a

meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges esetben, és csak az ehhez

szükséges adatokat továbbíthatja.

 

3.5. Az ügyfél (érintett) a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes

tárolására, valamint a jelen Szabályoknak (adatvédelmi politikának) megfelelő kezelésére. Az

ügyféllel kötött szerződés megszűnését követően az Adatkezelő törli a kezelt adatokat.

 

4./ Értesítések, reklámok

 

4.1. Az Adatkezelő szolgáltatásai során e-mail-ben lép közvetlenül kapcsolatba az ügyfelekkel.

Az Adatkezelő az ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételével összefüggő, a Szolgáltatás

igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet küldhet, kivéve az 1.8.

pontban foglaltakat. Az Adatkezelő küldhet továbbá az általa rendezett eseményekkel

kapcsolatos híreket, hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat, valamint felhasználhatja

az adatokat marketingcélú kutatásokhoz és felmérésekhez. Ezen túlmenően az Adatkezelő az

ügyfeleket a további információkról a basketballcampszolnok.hu   honlapján tájékoztatja.

 

4.2. Az 1.8. pontban foglaltakra is figyelemmel az Adatkezelő reklámnak minősülő

üzeneteket az ügyfelek részére kizárólag az ügyfelek előzetes hozzájárulásával küld,

világosan és egyértelműen azonosítható formában. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak

megfelelően az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon személyekről, akik írásban bejelentették,

hogy részükre reklámüzenetek is továbbíthatóak. A nyilvántartásban nem szereplő személyek

részére az Adatkezelő nem küld reklámot. A nyilvántartást az Adatkezelő harmadik fél

számára kizárólag az igénybevevő ügyfél (érintett) előzetes hozzájárulásával adja át,

figyelemmel a 3.2. pontban foglaltakra, amely esetben az adat továbbítható.

 

4.3. Amennyiben az ügyfelek nem kívánnak a jövőben reklámnak minősülő üzeneteket kapni,

ezt lemondhatják az Adatkezelőnél, a basketcampszolnok@gmail.com címre írt üzenettel valamint személyesen az Adatkezelő székhelyén.

 

5./ Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

 

5.1. Amennyiben az ügyfélnek a jelen Szabályokban foglaltakon túlmenően további kérdése,

észrevétele merülne fel, úgy az Adatkezelő arra kéri, lépjen vele kapcsolatba az alábbi

telefonszámon vagy email-címen:

 

Telefonszám: +36 30 299 49 61

Email-cím: basketcampszolnok@gmail.com

 

5.2. Az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére az

Adatkezelő minden esetben részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél (érintett) általa kezelt,

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban

harminc napon belül írásban, közérthetően, az ügyfél által megadott elérhetőségre címezve

(postacím; e-mail cím) adja meg, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó harminc napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét az Adatkezelő részére igazolható módon megadja.

 

5.3. Az ügyfél bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint – a

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

 

5.4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes

adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 

5.5. Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleket, hogy köteles az adataik törlésére az alábbi

esetekben:

(i) ha az adatok kezelése jogellenes;

(ii) ha az ügyfél (érintett) kéri;

(iii) ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem

korrigálható;

(iv) ha az adatkezelés célja megszűnt;

(v) ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő tájékoztatja az

ügyfelet ugyanakkor, hogy az adatainak törlése esetén nem áll módjában a Szolgáltatását az

adott ügyfél részére a továbbiakban nyújtani.

 

5.6. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága

nem állapítható meg egyértelműen.

 

5.7. Az ügyfél az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat

személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt nap alatt az

Adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatja az ügyfél

által megadott elérhetőségre (postacím) címezve, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen

elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó tizenöt napos

határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét az Adatkezelő

részére igazolható módon megadja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést –

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről

mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adatkezelőnek a tiltakozása alapján meghozott döntésével az ügyfél nem ért

egyet, úgy annak közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

 

5.8. Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az ügyfél választása

szerint megindítható mind az Adatkezelő székhelye, mind az ügyfél (érintett) lakóhelye

(tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

 

  1. Adatfeldolgozók megnevezése:
  • Tárhely.Eu Kft. – Tárhely szolgáltatás
  • Tárhely.Eu Kft. – Domain regisztrátor
  • Z & E Bt. – Szervező
  1. Adatkezelési nyilvántartási szám

Megrendelésekhez: NAIH

Kapcsolatfelvételhez: NAIH

 

 

Pin It on Pinterest